onze missie,visie en doelstelling

Op basis van de gedeponeerde statuten van de Stichting de Heikop dd 23 april 1986 artikel 2 worden de missie, visie, strategie vastgesteld:

Artikel 2 statuten:
“de Stichting heeft ten doel: het voeren van een richtig beheer over het buitencentrum “de Heikop” gevestigd te Brunssum, met inbegrip van alle daarbij behorende roerende en onroerende goederen “

Missie:
De Heikop biedt sinds 1954 aan haar bezoekers een unieke locatie te midden van de natuur van de Brunssumerheide, om te recreëren en te genieten van hun verblijf op onze Locatie. Oorspronkelijk opgezet als buitenplaats voor de verkennerij, heeft de Heikop haar bestaansrecht bewezen door de verscheidenheid aan bezoekers die hun verblijf gestalte geven binnen de geldende normen en waarden.

 Visie:
Mede gezien de gewijzigde invulling van de te verwachte normen en waarden, en de daarbij horende verruwing, zal de Heikop middels haar aannamebeleid van huurders proberen om de voor ons acceptabele normen en waarden te handhaven.
Daarbij niet uit het oog verliezend dat onze bezoekers een plezierige tijd moeten hebben op onze unieke locatie.
De Heikop zal steeds verder aangepast worden aan het heden ten dage te verwachten niveau van verblijf op een buitenlocatie.

 Strategie:
Bij de aanmelding van huurders zal nadrukkelijk de aandacht liggen op “aan jeugd gerelateerde organisaties” daarbij stellen we ons open voor een breed publiek, maar beperken ook de huurders die enkel willen komen om te “feestvieren”.
De beheerders van de Heikop zijn de aangewezen personen om de huurders wegwijs te maken op onze locatie, inclusief hetgeen verwacht wordt van de huurders met betrekking tot omgangsvormen naar mens en natuur.
Om te voldoen een het juiste uitrustingsniveau is er voorzien in een investeringsplan en onderhoudsplan.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting de Heikop

dd december 2017

Voorzitter dhr R. Noordhoek

Secretaris dhr J. Janssen