top of page

REGLEMENT

BELANGRIJK!

Aan alle (toekomstige) gebruikers / bezoekers van de Heikop: lees voor de goede orde het onderstaande reglement en gebruikersregels goed door! 

De huurder(s) /verantwoordelijke leider(s) worden namelijk geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement.
het reglement is niet te lezen op een mobiel apparaat

Geachte huurder(s) / verantwoordelijke leider(s),

Dit reglement vervangt met ingang van 1 maart 2019 alle voorgaande versies van het reglement.

Waar in dit reglement wordt gesproken over ''huismeester'' is bedoeld de huismeester, zijn echtgenote of zijn plaatsvervanger.
 

Art. 1 RESERVERINGEN

Aan het Stichtingsbestuur dat het beheer voert over het buitencentrum, is vergunning verleend om er verblijf met overnachting toe te staan aan groepen onder leiding. Alleen groepen die naar de mening van het bestuur binnen de doelgroep van onze stichting vallen, worden toegelaten.

Het Stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, groepen niet toe te laten.

Reserveringen kunnen uitsluitend via het reserveringsformulier op de website gebeuren.
Voor meer informatie zie onze website op www.deheikop.info
Eventuele vragen kunt  u te richten aan het verhuur-secretariaat t.n.v.

  Dhr J. Janssen,  Mailadres: verhuur@deheikop.info

Mondelinge afspraken zijn informatief en voorlopig.
Reserveringen wordt pas definitief indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1.Een schriftelijke bevestiging per mail  van het secretariaat ontvangen is;

2. 50 % van de verschuldigde huursom binnen de aangegeven termijn betaald is;

Bij het nalaten van deze betaling kan het Stichtingsbestuur de reserveringen annuleren.

 

Art. 2 ANNULERING DIENT SCHRIFTELIJK TE GESCHIEDEN

1.Bij annulering van een bivak/kampeerterreinen, eerder dan twee maanden vóór de aanvangsdatum van het bivak en/of het kamperen is 30% van de totale huursom verschuldigd. Het minimaal bedrag dat altijd verschuldigd is bedraagt € 50,00;

2.Bij annulering binnen twee maanden vóór de aanvangsdatum van het bivak is de totale huursom verschuldigd.

 

Art. 3 TARIEVEN

De huurprijs is gebaseerd op een verblijf van 16.00 uur op de dag van de aankomst tot 10.00 uur de dag daaropvolgend.
Aankomst vóór 16.00 u of vertrek ná 10.00 uur kan alleen indien dit bij de reservering is aangegeven. De extra verblijfsuren worden in rekening gebracht.
Indien de groep bij aankomst uit meer personen bestaat dan voor welk aantal gereserveerd is, dan moet vóór de in gebruik name van het bivak hiervoor toestemming worden gegeven door de huismeester. De huismeester zal de extra personen aan de penningmeester doorgeven.
Een tarieflijst staat op onze website.

Niet inbegrepen bij de huurprijs zijn  Eventuele kosten van breuk of vernielingen en de energiekosten.
 

Art. 4 ALGEMEEN

1.Bij aankomst op De Heikop meldt de verantwoordelijke leider van de groep zich bij de huismeester. Zonder de aanwezigheid van de verantwoordelijke leider of bestuurder wordt een groep niet toegelaten tot de gebouwen en/of kampeerterreinen;

2.Bij aankomst overhandigt u de huismeester een kopie van de deelnemerslijst (Arbo-voorschrift). Tussentijdse mutaties meldt u aan de huismeester.

 

Art. 5 VERANTWOORDELIJKHEID

1.Tijdens het verblijf in de gebouwen van St. De Heikop is de huurder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zowel materiële alsook voor immateriële zaken.

De kosten voor herstel van beschadigingen, reiniging of verlies hiervan worden de huurder volledig in rekening gebracht;

2. Indien u de gebouwen/kampeerterreinen tijdelijk verlaat dienen deuren en ramen gesloten te worden. U meldt uw afwezigheid bij de huismeester.
 

Art. 6 SEPTICTANK VOOR AFVALWATER ENZ.

Al het afvalwater wordt gereinigd via een septictank. Reinig daarom alles alleen met de aan U verstrekte c.q. toegestane milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.

Chloorhoudende middelen en /of dettol enz. zijn ten strengste verboden! Bij overtreding van het verbod zullen de extra kosten van de reparatie enz. op huurder worden verhaald.
 

Art. 7 REGISTRATIE GEBRUIKTE ENERGIE

Aan het begin en het einde van het verblijf op De Heikop neemt U met de huismeester de stand op van de

  • Watermeter (eventueel warmwatermeter)

  • Gasmeter

  • De elektriciteitsmeter(s).

Deze opname is maatstaf voor de eindafrekening van de kosten.
Kosten per eenheid van gebruikte energie staat op onze website 

Art. 8 HET GEBRUIK VAN DE GEBOUWEN, TOILETTEN EN WASRUIMTES

1.De huismeester zal u bij uw aankomst de ruimten, wasruimten en de toiletten die u gehuurd hebt toewijzen;

2.Het is niet toegestaan de slaapruimten te gebruiken als speelruimten of te gebruiken om te eten;

3.Het slapen dient met gebruik van een slaapzak of met dekens en lakens en eigen kussen en kussensloop plaats te vinden;

4.Verplaatsen van bedden en het lopen op bedden is niet toegestaan;

5. Voor het gebruik van de toiletten geldt dat het gebruik van wc-papier uiteraard is toegestaan. Het deponeren van afval, maandverband ed. in de toiletten is onder alle omstandigheden verboden;

Art. 9 VUUR MAKEN

In verband met uw eigen veiligheid, die van anderen en ter bescherming van De Heikop is het maken van open houtvuur buiten of in de open haard alleen:

1. Toegestaan na overleg met de huismeester.

2.Vloeibare aanmaak producten zijn niet toegestaan.

3. Het gebruik van het vonkenscherm in de gebouwen is verplicht;

4.Open vuren, inclusief de brandende open haard, mogen niet alleen gelaten worden en dienen voortdurend onder toezicht van een leidinggevende te staan. U dient alleen door de huismeester goedgekeurd hout te gebruiken;

5.Asresten, afgekoeld, van de open haard en kampvuren ruimt u op in overleg met de huismeester;

6.Blusmiddelen, emmers of jerrycans met water dienen -in uw eigen belang- steeds bij een kampvuur of barbecue aanwezig te zijn.

 

Art. 10 ROKEN

Met uitzondering van de aangewezen plek op de parkeerplaats, is het in de gebouwen en de kampeerterreinen verboden te roken.
 

Art. 11 GEBRUIK KAMPEERTEREINEN

1.U kunt uitsluitend de u aangewezen kampeerterreinen gebruiken;

2.Het graven van (afval-) kuilen is op de kampeerterreinen niet toegestaan;

3.Het maken van een kabelbaan is toegestaan mits u gebruik maakt van de door de huismeester aangewezen bomen;

4.Het maken van drooglijnen enz. aan bomen is toegestaan, mits deze bomen tegen het touw worden beschermd.

 

Art. 12 MAATREGELEN RONDOM GEBOUWEN

1.Auto’s dienen uitsluitend te parkeren op de parkeerplaats en niet op de binnenplaats. Dit geldt ook voor laden en lossen!
2.Auto’s/motorvoertuigen zijn onder geen beding toegestaan op de terreinen achter de slagboom;

Voor vervoer van de bagage en spelmateriaal zijn hulpmiddelen te verkrijgen via de huismeester. U mag ook uw eigen hulpmiddelen zoals kruiwagen en een (kleine) aanhanger gebruiken.

3.Balsporten op de binnenplaats en parkeerplaats is niet toegestaan i.v.m. het risico op schade aan voertuigen en gebouwen (ruiten).
 

Art. 13 POETSEN
Tijdens uw verblijf in de gebouwen draagt U er zorg voor, dat de in gebruik zijnde ruimtes en buitenterreinen schoon worden gehouden volgens een vaststaand schema.
Bij het vertrek dienen alle ruimtes schoon te worden opgeleverd. Hiervoor is een poetsschema opgesteld dat de groep wordt uitgereikt.
De navolgende middelen worden in redelijke hoeveelheden versterkt:
- Reinigingsmiddel voor toiletten, wasbakken, aanrecht en fornuis.
- Poetsmiddelen zoals dweilen, bezems, schrobber, emmers, stofzuigers en kleine reinigingsmiddelen.
Indien gewenst kan de huismeester poetsen, de kosten hiervan worden van de borg afgetrokken.

 

Art. 14 NACHTRUST/ GELUIDSOVERLAST

  1. Vanaf 23.00 tot 7.00 uur dient stilte in acht genomen te worden en dienen medegebruikers of derden niet te worden gestoord in hun nachtrust.
    Het houden van luidruchtige buitenactiviteiten of het maken van storende muziek is niet toegestaan, een en ander in verband met regelgeving op grond van Natura 2000.

  • Indien de nachtrust niet in acht wordt genomen, wordt u daarover tot maximaal 2 keer aangesproken, bij een derde keer kunt u gesommeerd worden het terrein te verlaten

  1. Geluidsinstallaties zijn niet toegestaan
     

Art. 15 BRANDTRAP, BRANDBLUSAPPARATEN EN VLUCHTDEUREN

1.Deze zijn er voor uw eigen veiligheid en mogen uitsluitend gebruikt worden in geval van brand.

2.Vluchtdeuren dienen altijd vrijgehouden te worden. Overtreding van deze regel(s) kan tot verwijdering van De Heikop leiden.

 

Art.16 HONDEN

Het meebrengen en houden van honden in het bivak en kampeerterreinen is niet toegestaan.
 

Art. 17 OPRUIMEN EN VUILNIS
1.Het gebruikte servies, glazen bestek, potten, pannen enz. dient (gewassen) te worden teruggezet /opgeborgen in de daarvoor bestaande kasten en rekken;
2.Afval /vuilnis van zowel de gebouwen als de kampeerterreinen dienen in vuilniszakken te worden gedeponeerd in de afvalcontainer. Vuilniszakken mogen in de nachtelijke uren niet buiten staan vanwege het aantrekken van mogelijk ongedierte enz.

3.Papier dient uitsluitend in de daarvoor bestaande container te worden gedeponeerd!

4.Plastic dient separaat in ter beschikking gestelde zakken gedeponeerd te worden en verzameld op de daartoe aangewezen locatie.

5.Overtreding van de regels m.b.t. de sorteerregels van het grofvuil, het papier en glas kan ingeval van schade of extra kosten t.l.v. De Heikop tot een boete en verhaal van de extra kosten leiden.
- De boete bedraagt minimaal € 25,00!,
- De extra kosten komen geheel ten laste van de veroorzaker c.q. huurder.

 

Art. 18 VERTREK

1.Het tijdsstip van vertrek, overeengekomen bij de reservering, dient in acht genomen te worden.

2.De huismeester zal met u vóór het afgesproken tijdstip van vertrek het gebouw, inventariseren en het buitenterrein controleren.

3.Waarschuw de huismeester tijdig indien U eerder vertrekt. Hij zal samen met de verantwoordelijke leider een controlelijst invullen die bepalend is voor de eindafrekening door ons secretariaat. Een kopie van deze lijst is door de verantwoordelijke leider tezamen met de huismeester ingevuld.

 

Art. 19 HUISMEESTER

De huismeester zal U als een goed gastheer ontvangen en gaat ervan uit, dat U zich als een goede gast gedraagt. Als gastheer zal hij U met raad en daad terzijde staan en waar nodig helpen met het oplossen van problemen.

Aanwijzingen van de huismeester die noodzakelijk zijn voor de goede orde, dienen te worden opgevolgd.
 

Art. 20 ALCOHOL EN DRUGS

1.Verkoop van alcoholhoudende dranken is op de terreinen van de Stichting De Heikop verboden;

2.Het gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs is onder alle omstandigheden verboden;

3.Het ter beschikking stellen van alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar is verboden, ook al gaat het om besloten bijeenkomsten.

Opmerking: Het bestuur van de St. De Heikop dient hierop conform artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht toe te zien op de nakoming van deze bepaling. Deze verplichting zal namens het bestuur ook worden uitgeoefend door de huismeesters van de stichting bij afwezigheid van een bestuurslid van de “stichting De Heikop”;

4.Een sober gebruik van alcohol- met uitzondering van sterke drank- is toegestaan door personen van 18 jaar en ouder mits het om een besloten bijeenkomst gaat;

5.Wordt er op een bijeenkomst gedronken, dan dienen minimaal 2 staf/kaderleden zich te onthouden van het gebruik van alcohol;

6.Aan zichtbaar dronken/aangeschoten /personen mag geen alcoholhoudende drank meer worden verstrekt;

7.Het gebruik of verder gebruik van alcoholhoudende drank wordt niet of niet meer gedoogd als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, de veiligheid of zedelijkheid of in geval van (dreigende) vernielingen. Overtreding kan tot beëindiging van de huurovereenkomst leiden;

8.Personen die bij aankomst zichtbaar dronken /aangeschoten zijn of andere bij de wet verboden middelen kennelijk hebben gebruikt kan toelating tot de terreinen van “De Heikop” worden geweigerd.

9.Bij overtreding van een of meer bepalingen van dit artikel is altijd 100% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd en bestaat nimmer aanspraak op enige compensatie of terugbetaling van huurpenningen

 

Art. 21 NIET NALEVEN BEPALINGEN REGLEMENT, WANGEDRAG

Bij niet naleven van een of meer onderdelen van dit reglement, bij ernstig wangedrag en na uitblijven van verbetering na duidelijke waarschuwing(en), kan u en uw groep een verder verblijf op De Heikop worden ontzegd door of namens het bestuur. Het nog niet voldane deel van de huurprijs plus bijkomende kosten blijven dan verschuldigd.

Art. 22 BIJZONDERE SITUATIES

Omtrent niet in dit reglement genoemde voorziene situaties beslist de huismeester, in zoverre deze beslissing spoedeisend is en een van de leden van het bestuur niet direct beschikbaar is.

In alle andere gevallen beslist het bestuur, gehoord de huismeester.

Art. 23 SLOTBEPALING
Door het feit dat men gebruik maakt van het buitencentrum ''De Heikop'' onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement.

 

Namens het bestuur van de Stichting Buitencentrum De Heikop

R.J.D. Noordhoek, adviseur.
J.J.M. Janssen, voorzitter

bottom of page